KONKURS !!!

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA „NAJCIEKAWSZY KAPELUSZ INSPIROWANY KULTURĄ KRAJÓW ŚWIATA”

 

 

I. Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu jest szkołach ALA Autorskie Licea Artystyczne, Policealne Autorskie Studium Dizajnu i Fotografii ABRYS, Zespół Szkół 23 we Wrocławiu

2. Konkurs rozpoczyna się 10 kwietnia 2015 r. i trwać będzie do 15 czerwca 2015r.

3. Temat prac konkursowych brzmi: „Najciekawszy Kapelusz Inspirowany Kulturą Krajów Świata”.

4. W konkursie może brać udział młodzież w wieku od 13 do 21 roku życia:

1. Szkoły Gimnazjalne

2. Szkoły Ponadgimnazjalne

II. Warunki uczestnictwa w konkursie.

Prace konkursowe należy złożyć w sekretariacie w Szkole ALA Autorskie Liceum Artystyczne do dnia 15 czerwca 2015 roku.

53-608 Wrocław ul. Robotnicza 36/38
Tel.: +48 71 359 14 44

1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną z materiału.

Temat pracy: „Najciekawszy Kapelusz Inspirowany Kulturą Krajów Świata”.

2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.

3. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.

4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

5. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.

6. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

7. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

8. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

III. Wyniki konkursu i nagrody

1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.

3. Wyników konkursu zostaną ogłoszone 20 czerwca 2015 r. na scenie Letniej Teatru Lalek w Parku Staromiejskim około godziny 16:30 podczas Koncertów Projektu Mosty „Kładka Kapeluszników” w ramach Europejskiej Stolicy Kultury.

4. Nagrodami głównymi w konkursie są:

· Całkowita refundacja kosztów nauki dla jednej osoby w szkołach ALA Autorskie Licea Artystyczne - 3 lata w Liceum Ogólnokształcącym.

· Całkowita refundacja kosztów nauki dla jednej osoby w szkołach ALA Autorskie Licea Artystyczne - 4 lata w Liceum Plastycznym na wybranym kierunku.

· Całkowita refundacja kosztów nauki w 2,5 rocznym Policealnym Autorskim Studium Dizajnu i Fotografii ABRYS na wybranym kierunku.

https://www.ala.art.pl/, https://www.abrys.edu.pl/

5. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.

6. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

IV. Postanowienia końcowe:

1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas Koncertów Projektu Mosty „Kładka Kapeluszników” w ramach Europejskiej Stolicy Kultury w Parku Staromiejskim w dniu 20 czerwca 2015 roku.

2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.

3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie

https://kladka-kapelusznikow.webnode.com/

5. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu

KARTA ZGŁOSZENIA:
1) Imię i nazwisko
2) Wiek
3) Szkoła
4) Numer telefonu, e-mail